BG Съфинансирано от Европейския съюз PANTONE DigitalHub
logo

Продължителност
05/2024 – 04/2025

Общ бюджет
230 352,00 лв.

Финансиране от ЕС
230 352,00 лв.

Проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“


"ПАН ДИГИТАЛ ГРУП" ООД е сключила договор по проект "Започвам Работа" - Компонент 3 "Заетост" финансиран от

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027, съфинансирана от ЕвропейскияЗ съюз чрез Европейския социален фонд+

 

Цели на проекта:

 1. Основната цел на проекта е осигуряване на мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица с акцент върху лицата в неравностойно положение, чрез включване на лицата от целевите групи в заетост при работодател посредством прилагане на индивидуален подход

Основни дейности по проекта:

 – Откритите конкретните работни места, които ще отговорят на идентифицираните конкретни нужди от задълбочаване на тясно специализираните знания и умения;

Обучения за придобиване на ключови компетентности в областите посочени в договора.

Очаквани резултати:

–  Откритите работни места да подобрят пазара на труда и да подпомогнат целите на ПРЧР и в часност на проекта, както и да подобрят способноста на „ПАН ДИГИТАЛ ГРУП“ООД да отговори на нарастващото търсене на продукти и услуги, както и да подобри конкорентно способността на фирмата на пазара.

Целева група:

Проектът е насочен към започването  на  работа на 4 служители на „ПАН ДИГИТАЛ ГРУП“ ООД

Целевите групи по проекта са неактивни и безработни лица, неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

По проекта са изведени две приоритетни групи лица представители на целевите групи, а именно:

– безработни и неактивни лица в неравностойно положение;

– безработни и неактивни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%); 

„ПАН ДИГИТАЛ ГРУП“ ООД  изпълнила основните дейности по проекта и изразява своята увереност по отношение на успешното изпълнение и на останалите дейности, както и за постигането на заложените в проекта цели и резултати.

Вярваме, че благодарение на финансирането по проекта, както и на усилията на екипа ще подобрим пазара на труда в България, както и конкурентноспособността на дружеството.