Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Онлайн магазин, корпоративен сайт и ERP система по европрограма

Ние от digitalhub.bg сме тук, за да ви помогнем да се възползвате от евро програма: „Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“. Нашият екип от експерти предлага изграждане на онлайн магазини, внедряване на ERP системи и системи за бизнес анализи, както и съдействие за свързването с консултантски фирми за изготвянето на проектното предложение. Свържете се с нас, за да развиете вашия бизнес с подкрепата на европейски средства.

Business People Shaking Hands Together Digitalhub - Уеб Разработки И Дигитална Реклама

Цел на процедурата

Насърчаване на инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Допустими кандидати

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.

3) Да са микро или малко предприятие (до 49 души персонал).

4) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заето лице.

5) Да отговарят на поне едно от следните изисквания:

5.1. Да са семейно предприятие през 2023 г. и към датата на подаване на проектното предложение, в което:

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.

5.2. Да са предприятие от творческите индустрии с основна икономическа дейност в един от следните кодове:

18.11 – Печатане на вестници
18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
18.13 – Предпечатна подготовка
18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
18.20 – Възпроизвеждане на записани носители
58.11 – Издаване на книги
58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
58.13 – Издаване на вестници
58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
58.19 – Друга издателска дейност
58.21 – Издаване на компютърни игри
58.29 – Издаване на други програмни продукти
59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
59.14 – Прожектиране на филми
59.20 – Звукозаписване и издаване на музика
60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми
60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми
71.11 – Архитектурни дейности
73.11 – Дейност на рекламни агенции
74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна
74.20 – Дейности в областта на фотографията
74.30 – Преводаческа дейност
85.52 – Неформално обучение в областта на културата
90.01 – Изпълнителско изкуство
90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
90.04 – Експлоатация на зали за представления
91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
91.02 – Дейност на музеи
91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
5.3) Да са предприятие с дейност от Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чийто собственик е вписан със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

6) Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микропредприятие ≥ 30 000 лева ≤ 1 800 000
Малко предприятие ≥ 75 000 лева ≤ 7 200 000
7) Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г. (приложимо за семейните предприятия и за предприятията от творческите индустрии) ИЛИ за дейност съгласно Списъка на занаятите, Приложение № 1 към Закона за занаятите (приложимо за занаятчийски предприятия).

Размер на помощта

Минимален размер на помощта: 15 000 лева

Максимален размер на помощта: 150 000 лева

Максимален процент на финансиране:

  • семейни и предприятия от творческите индустрии: 75%
  • предприятия с дейност от Списъка на занаятите: 85%

Общ бюджет на процедурата: 117 500 000 лева, разпределен по региони и вида предприятие

Допустими разходи

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване.

2) Разходи за придобиване на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА.

3) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер.

4) Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа – до 10 000 лева.

5) Разходи за въвеждане на ИКТ системи/модули – до 15 000 лева за всяка от изброените по-долу:

  • Система за управление на ресурсите (ERP система);
  • Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
  • Система/модул за управление на веригата за доставки;
  • Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система);
  • Система/модул за управление на производството (MOM/MES система);
  • Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

6) Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата – до 3 000 лева.

Краен срок за кандидатстване: 16.09.2024 г.

Свържете се с нас

Свържете се с нас днес, за да обсъдим как можем да подкрепим вашия бизнес чрез евро програма "Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите"

Обадете се на

Пишете ни на